MEDLEMSINFORMATION

Styrelsen för Södra Ölands Konstförening kallar till

ÅRSMÖTE och VINSTDRAGNING AV 2018 ÅRS INKÖP,

samt FÖRELÄSNING.

söndag 24 mars 2019 klockan 15.00.

Plats: Församlingshemmet, Mörbylånga.

Kaffe eller te, bulle och en kaka serveras till självkostnadspris. Anmälan till mötet görs senast fredag 16/3 till Lillemor Forsgren lillemor.forsgren@telia.com tel. 0485-360 19 eller Christina Gustafson gustafson.christina@hotmail.com tel 0709-724 84 för att förtäring ska kunna förberedas på bästa sätt.

1 - Allmän information.

2 - Årsmötesförhandlingar

3 - Föreläsning av Kåre Holgersson.

4 - Dragning och vinstfördelning i medlemslotteriet.

Vinsterna visas på SÖKs hemsida www.sok.oland.st under fliken Konstlotteri

samt på Galleri Blå Kulan , Köpmangatan 13 i Mörbylånga.

Vernissage lördag 16/3 kl. 11-16. Därefter öppet söndag 17/3 kl 11-16.

Vinsterna kommer även att visas i Församlingshemmet, Mörbylånga, dagen för årsmötet fr kl. 13.

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET

 • Val av ordförande vid mötet
 • Val av sekreterare vid mötet
 • Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 • Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
 • Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 • Val av ordförande för ett år i styrelsen
 • Val av ledamöter för två år.
 • Val av en suppleant för två år.
 • Val av en revisor för två år samt personlig suppleant för ett år.
 • Tillsättande av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande
 • Bestämmande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 • Övriga ärenden

EFTER MÖTESFÖRHANDLINGARNA SKER DRAGNING I MEDLEMSLOTTERIET.

Medlemsavgiften för 2019 är 175 kr. SÖKs bankgiro är 517-9478.

OBS; glöm inte att ange namn och kontaktuppgifter vid inbetalningen!

Du kan även stödja utveckling av Konsthallen i Mörbylånga hamn genom att skänka pengar till Siri Palms Minnesfond, bankgiro 517-9478. Alla bidrag är välkomna.


VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018.

Årsmötet för 2018 hölls i Kamerala villan, Mörbylånga söndagen den 18 mars 2018.
Anders Marell föreläste om titlar i konsten.
Efter mötet hölls dragning i medlemslotteriet, 20 vinster lottades ut.
Konstresan gick till Wanås och tecknings museet i Lund.
Föreningen är ansluten till 'Sveriges Konstföreningar' (SK). Medlemskapet berättigar utställande konstnärer att söka Utställningsersättning.


Föreningen är medlem i 'Mörbylånga Blomstrar och Ler'.

Föreningen är medlem i 'Kulturföreningen Södra Ölands konstnatt'.
Föreningen erhåller verksamhetsstöd från Mörbylånga kommun.
Föreningen disponerar och bedriver utställningsverksamhet i Konsthallen i Mörbylånga hamn.
Miniatyrutställningen och utställningen Jörgen Hammar ser Per Ekström ägde rum i Kamerala villan, Mörbylånga
Medlemsantalet den 31 december 2017 var 131 st.
Antal besökare i Konsthallen var drygt 5000 st, varav cirka 250 varit barn/ungdom.
Styrelsen har under året haft åtta protokollförda möten samt två arbetsmöten

Under 2018 har följande verksamhet bedrivits:

Utställningar i Konsthallen (i föreningens regi) :

  3/3 - 25/3 Jörgen Hammar ser Per Ekström
10/3 - 27/3 Bernt Törner ”Keramisk skulptur”
  2/6 - 17/6 Sigridur Eggertsdottir ”Underfundig”
30/6 - 22/7 Brita Edman ”En återblick” (I konstnärens egen regi)
28/7 - 12/8 Kerstin Johansson ”Rum och landskap”
18/8 -   2/9 Tecknare En samlingsutställning
22/9 - 29/9 Södra Ölands konstnatt, Information och samlingsutställning
1/12 - 16/12 Miniatyrutställning, extrauppgift ”Torka”

Utställningarna har kunnat genomföras med god hjälp av ett antal tjänstvilliga medlemmar som agerat utställningsvärdar, till vilka styrelsen härmed vill framföra ett stort tack.

Övrig verksamhet:

Föreningens stipendium till avgående högstadieelever i Mörbylånga har för år 2018 har tilldelats:
Linnea Svensson 9C II och Tyra Larsson som fått 300 kr vardera.

Föreningen har deltagit i Mörbylånga blomstrar och ler med QUIZ.

I styrelsen har ingått:

  Lillemor Forsgren
  Stefan Karsvall
Sekreterare Ima Östring
Kassör Berit Nilsson
  Bengt Winbladh
Ersättare Christina Gustafson
Ersättare Agneta Alkhagen
  Inger Gustavsson
Revisorer Jörgen Olsson,
  Elisabeth Engqvist
Personlig suppleant Gudrun Ideström
Valberedning Ulf Löfgren, Siw Lindahl, Ingrid Kellerth
Webansvarig Siw Lindahl

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2019

Mars
Utställning i Kamerala Villan med Sven-Bertil Svensson

Årsmöte med utställning av medlemsvinster och vinstdragning i medlemslotteriet samt föreläsning.

Juni
Stina Alm

Juli/Augusti
Utställning i konsthallen:
Oscar Guermouche
Weikko Kuuzela.

Augusti/September
Utställning i konsthallen:

Weikko Kuuzela
Lennart Sjögren.

Konstresa

Informationspunkt och samlingsutställning med samtliga deltagare i årets Konstnatt.
Ett arrangemang i samarbete med ”Kulturföreningen Södra Ölands Konstnatt”.

Oktober
Under ”Ljus på Kultur”- arrangemanget presenteras senare

November
Utställning i Kamerala villan: TECKNARE

December årets sista utställning
Miniatyrer, en samlingsutställning i Kamerala villan

Styrelsen vill avslutningsvis tacka alla medlemmar för allt stöd till föreningens verksamhet.

Styrelsen vill avslutningsvis tacka alla medlemmar för allt stöd till föreningens verksamhet.

OM ÅRETS MEDLEMSLOTTERI
Dragning i medlemslotteriet sker enligt följande:

1 – Lappar med alla medlemsnummer läggs i en lottkruka och dras en och en.
2 – Först dragna medlemsnummer erhåller rätten att först välja vinst.

OBS   Ditt medlemsnummer finns på adressetiketten till detta utskick, spara därför kuvertet eller anteckna numret om du vill ha koll vid dragningen!


3 – I tur och ordning får därefter samtliga vinnare välja vinst.

Samtliga vinster exponeras i anslutning till lottdragningen.

I fall av frånvaro gäller fullmakt. Fullmakt kan ställas till bekant som närvarar på mötet eller till Styrelsen.

I fall av frånvaro och avsaknad av fullmakt gäller följande:
Vinnaren "läggs åt sidan" och nästa vinnare får göra sitt vinstval. När alla närvarande vinnare och de vinnare som lämnat fullmakt fått sin vinst, fördelas återstående vinster till frånvarande vinnare i den ordning som styrelsen fastställt. Här gäller värdet på kvarvarande vinster.

NÄRVAROVINSTER

Efter att samtliga vinster fördelats sker en extra dragning bland dem som närvarar på mötet. Dessa vinster går inte att välja i förväg, och sista vinsten är lottkrukan.

Samtliga vinnare kommer att kungöras på föreningens hemsida.
Vinst som ej avhämtats under innevarande eller nästkommande år tillfaller föreningen.

VÄLKOMNA TILL UTSTÄLLNINGEN AV VINSTER PÅ GALLERI BLÅ KULAN !

och

VÄLKOMNA TILL ÅRETS MEDLEMSLOTTERI !

För deltagande i vinstdragningen i årets medlemslotteri krävs medlemskap för 2018.Dataskyddsförordningen, GDPR

Den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR) som EU tagit fram gäller från 25 maj 2018. Du har säkert fått information från många företag, föreningar och andra organisationer om hur de behandlar dina personuppgifter. Södra Ölands Konstförening ska naturligtvis också leva upp till förordningen och informera vilka personuppgifter vi sparar och hur vi hanterar dessa.

Vi har ett medlemsregister med namn, adress, e-postadress (om vi fått information om sådan av medlemmen) och ibland telefonnummer. Registret innehåller också information om betalad medlemsavgift.

Medlemsregistret hanteras av registeransvarig inom styrelsen (idag kassören) och används för brev och
e-postmeddelanden till medlemmarna samt som underlag till medlemslotteriet. Vi lämnar inte ut information om medlemskap eller om medlemmars e-postadresser till utomstående utan medlemmens godkännande.

Om du har frågor eller synpunkter på vår hantering av dina personuppgifter så kontakta Stefan Karsvall, stefan.karsvall@gmail.com, tel 0760-192121


Produktion: Öland på Internet AB