ÅRSMÖTE
MED SÖDRA ÖLANDS KONSTFÖRENING
SÖNDAGEN DEN 22 MARS

ÄR   
INSTÄLLT
P G A  DEN RÅDANDE  CORONASITUATIONEN
Medlemslotteriet som skulle ha hållits vid årsmötet kommer dock att ske, men under lite andra former än vanligt.

Styrelsen kommer att anlita två, till styrelsen, oberoende personer som ansvarar för att lottdragningen sker på ett regelmässigt sätt.

Därför gäller följande. Alla medlemmar som önskar vinna ett speciellt verk måste fylla i den FULLMAKT som skickades med i utskicket till årsmötet och som även finns på hemsidan. Fullmakten ska skickas till Konstföreningen enligt anvisning på fullmakten.

Lottdragning kommer att ske under Mars månad och vinnarna kommer att kontaktas och hela listan på vinnare kommer att läggas ut på hemsidan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medlemsavgiften för 2020 är 175 kr. Betalas till
bankgiro 517-9478 eller Swish 123 194 7084
.
Ange namn, postadress samt e-postadress
Om du lämnar din e-postadress har föreningen ambitionen att
fortlöpande informera dig om kommande utställningar och aktiviteter.

 

Verksamhetsberättelse för Södra Ölands Konstförening 2019
Styrelsens sammansättning under året

Ordförande Stefan Karsvall
Vice ordförande Lillemor Forsgren
Sekreterare Gabriella Skoglund
Ledamot Bengt Winbladh
Ledamot Christina Gustafson
Ledamot Inger Gustafsson
Ersättare Birgitta Bjurefalk
Ersättare Jennifer Kastrau
Adjungerad kassöroch webansvarig Siw Lindahl
Revisor Elisabeth Engqvist
Revisor Jörgen Ohlsson
Valberedning Agneta Alkhagen (sammankallande)
Berit Nilsson
Siw Lindahl


Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden samt 3 arbetsmöten.

Årsmöte
Årsmöte hölls i Församlingshemmet i Mörbylånga söndagen den 24 mars 2019
Kåre Holgersson föreläste om grafiska verk.
Mötet avslutades med vinstdragning i medlemslotteriet. 20 vinster delades ut.

Medlemmar
Medlemsantalet uppgår vid årets slut till 150 personer.

Organisation
Föreningen är ansluten till Sveriges Konstföreningar. Medlemskapet berättigar
utställande konstnärer att söka utställningsersättning.

Föreningen är medlem i ”Mörbylånga Blomstrar och Ler” samt är medlem i
”Kulturföreningen Södra Ölands konstnatt”

Föreningen erhåller verksamhetsstöd från Mörbylånga kommun
.
Föreningen disponerar konsthallen i Mörbylånga och bedriver utställningsverksamhet där
under sommarhalvåret och under vinterhalvåret i Kamerala Villan i Mörbylånga.

Ekonomi
Ekonomisk redogörelse, Resultat- och Balansrapport, redovisas i särskild skrivelse.

Utställningar konsthallen och i Kamerala Villan ( i föreningens regi)

2 - 31 mars Sven-Bertil Svensson (K.V.)
11 maj – 2 juni Åsa Ring
8 - 30 juni Stina Alm
27 juli – 11 augusti Weikko Kuuzela
18 aug – 8 sept Lennart Sjögren
5 -20 oktober Tecknare (K.V.)
30 nov – 15 dec Miniatyrutställning (K.V.)

Antalet besökare vid utställningarna var 3500, varav ca 250 barn/ungdomar
Utställningarna har kunnat genomföras med god hjälp av medlemmar som agerat utställningsvärdar.

Övrig verksamhet
Föreningen ordnade tillsammans med Kalmar konstförening en konstresa den 7 september till Vandalorum/Värnamo och till skulpturstaden Borås. 28 personer deltog.

Föreningens stipendium till avgångselever i årskurs 9 i Mörbylånga har för 2019 tilldelats:
Smilla Borgkvist Holmgren 9c och Emma Åberg 9d, som fick 500 kr vardera.


Föreningen deltog i Mörbylånga Blomstrar och Ler med en frågesport.

Representanter för föreningen har deltagit i möten om jubiléet Mörbylånga 200 år samt vid möte med Mörbylånga kommuns kulturråd.
Deltagit vid årsmötet Sveriges Konstförengar, distrikt Kalmar.

Verksamhetsplan för 2020

Årsmöte mars

utställningar Britt Bogårdh i maj, Emmi Roosling maj/juni, Martin Svensson (i egen regi) juni/juli, Lena Fries juli/aug, Håkan Albeman augusti, tecknarutställning okt,
miniatyrutställning nov/dec.

Resa Om intresse finns så avser föreningen att anordna en konstresa i höst.

Övrigt Föreläsning prel i höst samt delta i olika aktiviteter i kommunen.
Stipendieutdelning till avgångselever i år 9.

Slutord
Styrelsen vill tacka medlemmarna för samarbetet under 2019. Ett särskilt tack till de medlemmar
som har ställt upp som utställningsvärdar vid våra utställningar.

Mörbylånga i mars 2020

Stefan Karsvall Lillemor Forsgren Gabriella Skoglund
ordförande vice ordförande sekreterare

Christina Gustafson Bengt Winbladh Inger Gustafsson
ledamot ledamot ledamotDataskyddsförordningen, GDPR

Den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR) som EU tagit fram gäller från 25 maj 2018. Du har säkert fått information från många företag, föreningar och andra organisationer om hur de behandlar dina personuppgifter. Södra Ölands Konstförening ska naturligtvis också leva upp till förordningen och informera vilka personuppgifter vi sparar och hur vi hanterar dessa.

Vi har ett medlemsregister med namn, adress, e-postadress (om vi fått information om sådan av medlemmen) och ibland telefonnummer. Registret innehåller också information om betalad medlemsavgift.

Medlemsregistret hanteras av registeransvarig inom styrelsen (idag kassören) och används för brev och
e-postmeddelanden till medlemmarna samt som underlag till medlemslotteriet. Vi lämnar inte ut information om medlemskap eller om medlemmars e-postadresser till utomstående utan medlemmens godkännande.

Om du har frågor eller synpunkter på vår hantering av dina personuppgifter så kontakta Stefan Karsvall, stefan.karsvall@gmail.com, tel 0760-192121 

 
Produktion: Öland på Internet AB